Buchara

with a link to translator


Buchara

Peter Valdner (1994, updated)

Ako vyplýva z porovnania chýbeniek zberateľov známkových území (ASFE), najťažšie získateľnými z pôvodných 780 ASFE FAZZu sú popri Chorezme známky Bucharskej národnej sovietskej republiky (BNSR).


BNSR bola vyhlásená 14. septembra 1920 a do roku 1925, v ktorého počiatku zanikla, vydala celkove 17 známok. 

Známky nesú názov „štátna známka’’ v uzbeckom jazyku a „gerbovaja marka’’ v azbuke. Podľa ešte sovietskych zdrojov sa používali ako viacúčelové, okrem poštových účelov slúžili aj ako kolky. Mali preto pod známkovým obrazom voľné pole na zápis fiskálnych údajov. Všetky kopejkové známky majú v známkovom obraze ornamenty, rubľové hodnoty zobrazujú architektonické pamiatky. 

Z tohto pravidla sa vymykajú len známky s nadpisom počtovaja marka, ktorých známkový obraz vznikol vynechaním prázdneho poľa predchádzajúcich známok a zmenou hodnoty, takže známka 5 R nesie obraz pôvodnej 5 kopejkovej známky.

Použitie známok možno údajne rozoznať podľa spôsobu znehodnotenia nasledovne:

a. známky na zásielkách, poštou prešlých v rámci mesta, sú znehodnotené preškrtnutím v tvare kríža,
 
b. známky na zásielkách, poštou prešlých mimo mesta sú opečiatkované, existujú tri druhy pečiatok:

 c. fiskálne použité známky majú zväčša uvedený dátum znehodnotenia. 


Prvé známky boli vydané v roku 1922. Jedná sa teoreticky o 7 zúbkovaných známok v hodnotách 5, 15, 50 a 75 kopejok, 1 R, 1R50 a 3 ruble. Teoreticky preto, lebo dve hodnoty sa vôbec nezachovali.


Druhá emisia identických známok, ale už na papieri bez vodoznaku, bola vydaná v roku 1923. Obsahovala len hodnoty 5 a 15 kopejok v pozmenených farbách. Obe hodnoty boli vydané zúbkované aj strihané.

Tretia emisia, opäť v pozmenených farbách, obsahovala hodnoty 5 a 15 kopejok, výlučne zúbkované.
Štvrtá emisia, tentokrát nesúca nápis „počtovaja marka˝ v azbuke, mala hodnoty 1 R, 3 R a 5 rubľov. Sú to tie známky, ktoré uvádza už slávny Čučinov katalóg z 20.tych rokov (hoci tam sú uvedené, ale len nominálne, i známky 10, 15, 25, 50 a 75 rubľov, ktoré nikdy neexistovali) a uvádza ich aj FAZZ.


Ukážka všetkých 3 druhov pečiatok, doposiaľ som ich videl len na známkach "poštových": Posledná emisia bola vydaná začiatkom roka 1925, jedná sa o jedinú strihanú 5 kopejkovú známku, opäť v pozmenenej farbe, s viacerými odtieňmi.


Všetky známky platili na celom území BNSR, kopejkové hodnoty slúžili najmä na úhradu distribúcie periodík, rubľové hodnoty 3 (poštových) známok slúžili na úhradu poplatkov konskej pošty medzi vilajetmi (okresmi).

Z uvedených 17 známok je možné v múzeách a u najvýznamnejších zberateľov vidieť len 15 známok. Známky č. 3 a 5, t. j. 50 k a 1 R sa nenachádzajú ani tam.  


Prvé 3 známky, pripisované Buchare, však vznikli už v 19. storočí. Obchodník so známkami z Viedne ich  ponúkal už v roku 1886. Vidieť ich možno napríklad vo filatelistickej zbierke Britského múzea. Podľa odborníkov sa však jedná o bogus.
 A známky "Buchary" vznikajú dodnes - v Austrálii. 


Zberatelia sa môžu stretnúť aj s poštovými známkami Buchary iných farieb. Sú to zrejme falzifikáty, vhodné ak "spacefillers" do zbierok ASFE.


Získať skutočnú poštovú známku Buchary je totiž pomerne náročné – logisticky aj finančne.

Zdroj: Internet a archív autora

Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com