Ottoman Local Stamps

with a link to translator

Turecko - Adana, Ain Tab, Antalya, Alexandretta, Akpinar, Anatólia, Angora, Ankara… Západné Turecko

Peter Valdner (2010, updated)

Osmanská ríša (1299-1922) sa v 19. storočí rozliehala na 3 kontinentoch. V prvej svetovej vojne však bojovala po boku Nemecka, Rakúsko-Uhorska a Bulharska, takže bola jedným z porazených štátov. Odborníci spočítali, že dnes na jej území existuje 40 nástupníckych štátov. Jedným z nich je i známkové územie (ASFE) Turecko, ktoré v rokoch 1919-22 zviedlo z Anatólie víťaznú vojnu so zvyškom Osmanskej ríše. Osmanský sultanát bol zrušený 1. 11. 1922, Turecko bolo medzinárodne uznané zmluvou z Lausanne a 29. 10. 1923 vyhlásené za republiku. 

Skutočnosť, že mnohé turecké zemepisné názvy z obdobia rozpadu ASFE Osmanská ríša sa začínajú na A, je zrejme náhoda, ale určite nie je náhodou, že mätú zberateľov ASFE, ale i vydavateľov katalógov. Tak si ozrejmime, čo kde nájdeme v u nás najpoužívanejšom katalógu Michel, ktorý Osmanskú ríšu, Anatóliu aj Turecko vedie pod Tureckom, ale i v aktualizovanom zozname 780 ASFE.

ASFE Adana bola osmanský vilajet (skladal sa zo sandžakov), ktorý bol spolu so susednými oblasťami, vrátane územia dnešnej tureckej provincie Kilis, vyhlásený miestnymi arménskymi jednotkami, ktoré bojovali pod francúzskou zástavou, za štát ASFE Cilícia (1919-22). 


Britské jednotky do Cilície prenikli z Palestíny, ale Liga národov zverila Cilíciu Francúzsku, ktoré ju začlenilo do Sýrie. Na základe zmluvy medzi Francúzskom a Tureckom (Anatóliou) o skončení vojny o Cilíciu 5. 1. 1922 západné okupačné jednotky Cilíciu opustili a Cilícia sa stala tureckou provinciou. Známky Adany z rokov 1921/22 sú už z tureckého tábora, a preto sú uvádzané medzi známkami tureckými ako Mi.754-64 a 779-86, provizórium ASFE Kilispoužívané od marca do decembra 1921 v ASFE Východný Sandžak (Sand. Est, Mi. Cilicia 90-96), ako Turecko Mi. 753, hoci logicky by malo byť zaradené pod Cilíciou.

V Cilícii je aj ASFE Feke (jeden z 13 sandžakov Adany), v katalógu Michel je len spomenutá. Pretlačové známky sa používali od 17. 3. 1920 v meste Feke, ale od 4. 6. 1920 aj v 40 km vzdialenom meste Kozan. 
Samotnú Cilíciu môžme rozdeliť na „Cilicie” (Mi. 1-48 a doplatné 1-12), „TEO (nepriateľské okupované územia) Cilicie” (Mi. 49-68 a 89) a „OMF (francúzska vojenská okupácia) Cilicie” (Mi. 69-88 a doplatné 13-16). Zaujímavosťou sú letecké známky pre linku Adana-Aleppo z 15. 2. 1920 (Mi. 97-8).
ASFE Alexandrette nie je z obdobia rozpadu Osmanskej ríše, ako samostatný sandžak bola vyčlenená z francúzskej Sýrie počiatkom roka 1938, ale 9. septembra 1938, spolu s ASFE Hatay, prešla pod tureckú správu. Známky Alexandrette Mi. 1-20 a všetky doplatné sú teda ešte z francúzskeho obdobia, Mi. 21-25 z obdobia tureckej správy. Známky ASFE Hatay Mi. 1-29 a doplatné 1-9 sú obdobne z obdobia tureckej správy, Mi. 27-39 a doplatné 10-13 sú až z obdobia začlenenia do Tureckej republiky, ku ktorému došlo 21. 7. 1939.


ASFE Angora je historické meno dnešnej Ankary, používané od roku 1073, kedy mesto dobyli Turci. Leží v strednej Anatólii. K oficiálnemu premenovaniu došlo zákonom v roku 1930 a dnes je hlavným mestom Tureckej republiky. Katalóg Michel pretlačové známky uvádza pod číslami 690-3.

ASFE Anatólia je vnútrozemská časť tureckého územia, 


dnes tvorí 3 (Stredná, Východná a Juhovýchodná Anatólia) zo 7 tureckých oblastí (ostatné sú Marmarská s ASFE Constantinople a Dardanelles

  Egejská s ASFE Long island, Kudonion a Smyrne, Čiernomorská s ASFE Kerasunde, Rizeh a Trebizonde 

 
 a Stredozemnomorská s niekoľkými ASFE, viď vyššie), ktoré sa ďalej delia na provincie, pomenované zväčša podľa ich hlavného mesta. V katalógu Michel Anatóliu nájdeme roztrúsenú medzi číslami 694 a 795, v katalógu Scott je to samostatná ASFE ako „Turecko v Ázii”.

V období vzniku ASFE Anatólia dožívala ASFE Osmanská ríša s hlavným mestom Konštantínopolom. Preto známky Mi. 685-9 z roku 1921 mali platnosť už len na územiach, ešte ovládaných osmanským sultánom z Carihradu (čo je slovanské pomenovanie Konštantínopola, ktorý bol v roku 1930 premenovaný na Istanbul). Môžme ich nazvať ASFE Západné Turecko, podľa vzoru ASFE Severné a Južné Grécko z čias Venizelosa.


Do zbierok ASFE zaradujeme aj známky s prítlačami Monastir, Pristina, Salonique a Uskub z roku 1911, kedy ich navštívil turecký sultán.

 
 O lokálnych známkach Osmanskej ríše z oblasti Palestíny budú samostatné články Beni Saab a Gaza.


Nasledovať budú postupne ASFE Mont Athos, Baghdad, Jaffa, Smyrna a Sinai.Do obdobia bojov za tureckú nezávislosť patria ešte 4 miestne vydania – Aintab, ktorý leží vo Východom Sandžaku Cilície, s 4 pretlačovými známkami a 1 celinou zo 7. 7. 1921, platnými do 1. 8. 1921, kedy francúzske vojská z Aintabu ustúpili,
Antalya, dnes známe letovisko pri Stredozemnom mori, kde 7. 2. 1922 bolo pretlačených 5 nominálnych hodnôt textom 7 Shutat 38/Antalya Tayyare Postasi, čo znamená 7. február 1922/Antalya letecká pošta, 


ASFE Akpinar v strednej Anatólii z augusta 1922, 
a ET Smyrne z leta 1919,


o ktorých zase niekedy nabudúce.

Zdroj: Internet a archív autora

Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com