Uruguay for ASFE Stamp Collectors

with a link to translator

Spomienky na Uruguaj

  Peter Valdner (Montevideo 1990, updated)Nasledujúce riadky píšem v Uruguaji, ale vo chvíľach, kedy sa Vám dostanú do rúk, môj tunajší pobyt zrejme už bude len minulosťou.

Píšem Vám na základe opakovanej žiadosti agilného vedúceho našej sekcie Ing. Bičovského, ale i na základe viacerých listov našich členov, ponúkajúcich spoluprácu a zaujímajúcich sa o možnosti doplnenia svojich zbierok známkových území (ASFE) najmä o latinskoamerické ASFE, viď aktualizovaný zoznam 780 ASFE.

Pokiaľ chýbenky obsahovali Montevideo, Buenos Aires, a u rozhľadenejších ešte Entre Rios či República Oriental, záujem som uspokojil.

Horšie je to s chýbenkami typu Cordoba, Carúpano, Nueva GranadaMosquito. Konkrétnym záujemcom som to listami vysvetlil, pre široký okruh zberateľov ZZ sa v tomto liste k problematike vrátim.

Uruguay je druhým najmenším juhoamerickým nezávislým štátom a pri pohľade na naše mapy pripomína rozmermi Liechtenstein či Luxembursko. V skutočnosti je podstatne väčší ako Československo. Zato obyvateľov má len 3 milióny, z ktorých  temer polovice žije v hlavnom meste Montevideu. To je najjužnejším hlavným mestom juhoamerického kontinentu, hoci z máp vo väčších mierkach by sa dalo prvenstvo prisudzovať nesprávne argentínskemu Buenos Aires.


Zberateľ v Československu logicky predpokladá, že vo viac ako miliónovom Montevideu budú prekvitajúce filatelistické obchody s prevahou známok  Z Latinskej Ameriky. Ako som sa však presvedčil, v Južnej Amerike treba dať logiku neraz stranou. Aspoň tú našu, stredoeurópsku.

Špecializovaný filatelistický obchod, predávajúci i numizmatiku, je v Montevideu, a tým automaticky i v Uruguaji, jediný. Vedie ho syn zakladateľa firmy, už dávno zosnulého, v podstate ako hobby. Otvorené má len vo večerných hodinách a vedie len známky uruguajské. Ostatné štáty zväčša len ako balíčkový tovar.

Nakoľko výmena známok sa v Uruguaji praktizuje len minimálne, záujemcovi o známky zostávajú prakticky len 3 možnosti. Kupovať (a predávať) prebytky na dražbách, navštevovať nedeľný blší trh, alebo sa nakontaktovať na zberateľov, s ktorými s zoznámi zväčša opäť len na dražbách.

Dražby organizujú obe tunajšie filatelistické spoločnosti – Club Filatélico del Uruguay a Círculo Filatélico de Montevideo, ale zúčastniť sa môžu len členovia. Pre zaujímavosť – ročné členské v Clube je 15 USD. Verejných dražieb, organizovaných pod hlavičkou rôznych dražiteľských firiem, je niekoľko a s veľmi rozdielnou úrovňou. Za niektoré položky by sa však nemuseli hanbiť ani renomované európske firmy.

Na nedeľňajšom trhu, pod šírym nebom, priemerne ponúka známky 5 stôlkárov. Či prší, či nie. Tomu zodpovedá aj kvalita ponúkaného materiálu. Zväčša však majú doma aj lepšie položky.

Individuálny kontakt na zberateľov je zo strany československých zberateľov tradičný. Jeden tunajší mi ukázal svoju kartotéku partnerov, s ktorými korešponduje. Jednoznačne najrozsiahlejší adresár mal pod hlavičkou Československa. Naše známky obratom expeduje do iných teritórií, ale neustále rozširuje zoznam partnerov, ktorí mu ich už odmietajú akceptovať.

Na otázku, čo sa vlastne v Uruguaji zbiera, dáva odpoveď pôvod jeho obyvateľov. Popri známkach Uruguaja, hoci známky najmä v poslednom období sú málo atraktívne, pre nás snáď s výnimkou série máp a znakov jednotlivých departmentov (spolu 19), vydávanej na pokračovanie, sa zbiera najmä Španielsko, Francúzsko, Izrael, Nemecko a USA. Stretol som zberateľov, ktorých chýbenky sa skladajú len z niekoľkých rarít. Sú však klientmi aukcií vo Švajčiarsku či Nemecku.


S nikým, kto by zbieral Československo, som sa nestretol. Viacerí v rámci svojich generálnych zbierok celého sveta zbierajú aj bývalé socialistické štáty, ale uplatnenie nachádzajú temer výlučne v námetových zbierkach, ktoré sú pomerne rozšírené.


V Uruguaji som sa stretol aj s anglickou verziou Atlasu ZZ, hoci na zberateľov ASFE som natrafil len minimálne. Konkrétne na dvoch. Prvý sa pokúša zhromaždiť prvé emisie podľa katalógu Yvert, druhý je zberateľom už len bývalým, lebo zbierku nedávno rozpredal. Prišiel som už neskoro. Údajne obsahovala známky č. 1, navyše v členení podľa štátoprávnych zmien. Širokú paletu ASFE majú i generálni zberatelia celého sveta, ale pokiaľ nemajú dubletu konkrétnej známky, nič sa od nich získať nedá.


FAZZ československým zberateľom dobré meno v Uruguaji neurobil. Ako vysvetlíte Uruguajcovi, že okrem obligátneho Uruguaja a Montevidea nie je v atlase už nič? Že chýba Florida je ešte zdôvodniteľné, ale čo možno vytknúť napr. emisiám República Oriental, perfektne spĺňajúcim všetky vytýčené kritéria? Vysvetlenie, že sa jedná len o jednu z množstva nepresností vo FAZZe, lokálpatriota neuspokojí.


Pre záujemcov preto uvádzam podrobné členenie uruguajskej známkovej produkcie dľa miestnych katalógov. Nech si každý vyberie čo do zbierky zaradí, ale pre zberateľov ASFE ako absolútne minimum odporúčam, Montevideo, República Oriental a Uruguay. Na území Uruguaja sa v klasickom období používali i známky, GB, RF a talianske Estero. Tie netreba, ale pokročilejší by mali mať aj Diligenciu, Floridu a lokálne (letecké) Montevideo.


1. Diligencia
a/ 1856-7 vydané 4 známky súkromnou spoločnosťou p. Lapida, slúžiace najmä na frankovanie zásielok, dopravovaných dostavníkmi (= diligencia) do Buenos Aires,
 
aa/ 1931 vydané 4 známky s identickým názvom, v úprave po 4 kusy, náklad po 30 tis. kusov,ab/ 1969 3 známky v aršíku, ktorými bolo možné individuálne frankovať – 12 tis. kusov,
ac/ 1972 detto s dotlačou na aršíku, náklad 38 tis. kusov.
2. Montevideo


a/ 1858 vydané 3 známky opäť spoločnosťou p. Lapida, ale so zmeneným názvom, lebo pôvodný nevyhovoval skutočnosti, že známky bolo možné použiť i na frankovanie zásielok, prepravovaných lodnou dopravou. Dekrétom z 15. augusta 1858 boli stiahnuté z obehu, ale ďalším dekrétom z 11. júna 1859 boli opäť povolené ako prvé uruguajské známky štátnej pošty. 

 
aa/ 1971 vydané v aršíku, náklad 20 tis. kusov,

b/ 1859-62 vydaných 12 známok s platnosťou  v celom Uruguaji,
ba/ 1973 aršík s 1 známkou, používanou ako výstrižok. Náklad 20 tis. kusov,

c/ letecká známka pre let Montevideo – Florida 24. augusta 1925. Náklad 8 tis. kusov,d/ Lokálnou známou je i letecká s platnosťou 14. septembra 1925, ktorá sa používala pre let Montevideo – Rincón. Neexistuje nepoužitá, lebo sa lepila priamo na pošte na podané zásielky. Náklad 18 tis. kusov.
3. República Oriental

a/ 1864 vydaných 5 známok, v roku 1866 pretlače hodnoty, spolu 10 známok.


aa/ 1972 vydané 2 aršíky s obrazom známok 1864, použiteľné jednotlivo. Náklad 20 tis. kusov.

4. Uruguay
a/ 1866-8 celkove 18 známok s názvom Montevideo Uruguay, litografia londýnskeho pôvodu,

b/ República Oriental del Uruguay - názov používaný od londýnskej tlače 1866 až do emisie z roku 1954,c/ 1908-11 vydané 3 emisie (7 známok), majúce platnosť len pre korešpondenciu vo vnútroštátnom styku.

Uruguajskou zvláštnosťou sú ale známky, majúce obmedzenia v cirkulácii do zahraničia:


ca/ 1909-10 dve emisie (4 známky) s platnosťou len pre Uruguaj a Argentínu,cb/ 1911 jediná známka s platnosťou len pre Latinskú Ameriku,

cc/ 1920 trojznámková emisia s platnosťou do Latinskej Ameriky, ale okrem Chile,
d/ názov Uruguay sa používa od roku 1910 na atypických známkach (4 ca-cc), opätovne na olympijskej sérii 1924, postupne striedavo so 4b a okrem už uvedených výnimiek sa používa dodnes.

 
5. Florida
1935 jediná známka pre let Florida – Montevideo 24. Augusta 1925, analógia s 2c/.6. V Uruguaji boli ďalej vydané známky, uvádzam rok prvého výskytu:


a/ Oficial - služobné od roku 1880, pretlače, definitívne i s perforáciou,

b/ Tasa - doplatné, 1902,

c/ Prensa - novinové, 1922,

d/ Encomiendas - balíkové, i v členení pre vnútroštátne a pre zahraničie, 1922,

e/ Impuesto a encomiendas - balíková daň, 1943,

f/ Mensajerías - pre doručovanie kontrahovanými spoločnosťami, 1921,

g/ Fuera de hora – príplatok za doručenie zásielky, podanej po uzávierke, 1936,

h/ Telégrafo – telegrafické, 1927,

i/ Cierre oficial – na uzavretie poškodenej zásielky, 1902,

j/ Sellos moneda – na výdaj drobných čiastok, namiesto mincí, 1936.


Všetky uvedené známky sa v Uruguaji kúpiť dajú. Jediným limitujúcim faktorom je stránka finančná. Všeobecne platí, že na trhoch s konvertibilnou menou sa v porovnaní s cenovou úrovňou v Československu známky kupovať neoplatí. Na vysvetlenie zvyčajne používam nasledovný príklad. Ak je v súčasnosti kurz DEM k CSK 20:1, čo ľudovou rečou znamená, že 1 DM je 20 Kčs, a 1 MiM 2 Kčs, tak tu existuje diferencia plus/mínus 1000%. Vo svete je táto diferencia menšia, a koľkokrát je menšia, toľko násobne je pri nákupe nutné známky preplatiť.


Konkrétne v Uruguaji to pri bežných známkach znamená priemerne, odhadujem, 2x, pri zaujímavejších známkach ale i podstatne viac. A žiaľ, prakticky všetky známky, ktoré zaujímajú zberateľov ASFE, sa dajú zaradiť medzi tie zaujímavejšie.

Nakoľko iste oprávnene namietnete, že priemer môže byť nesmierne skresľujúci a že kurzy nestabilné, uvediem niekoľko konkrétnych príkladov. Na ich objasnenie je však nutné uviesť niekoľko uruguajských špecifík.

Uruguajský filatelistický trh, v porovnaní hoci s naším, je miniatúrny. To znamená minimálnu ponuku a teoreticky i dopyt, ale tu vstupuje ďalší faktor, argentínsky trh. Tam sú ceny, údajne, dvojnásobné, a tak Argentínci vykupujú i to málo, čo je v Uruguaji ponúkané. Dôsledkom používania katalógu Yvert je zas skutočnosť, že v Uruguaji sa do zbierok, a tým i do ponuky na dražbách, nezhŕňajú ASFE ako Beni, Tierra del Fugo, a pod. Pre uruguajské známky sa používajú miestne katalógy, kde sú ceny voči Yv. vysoko nadsadené. A nezanedbateľným faktorom je i miestna vlhká klíma, ktorá známkam neprospieva.


Ale už k cenám. Sú to buď tie, za ktoré som známky kúpil, alebo kúpiť mohol. Jedná sa zväčša o najlacnejšie známky príslušnej ASFE, kotizácie v rozmedzí 3 rokov:


  1. Známky z územia Uruguaja - Diligencia 1a 240 USD, Montevideo 2a 110 USD, Montevideo 2b 10 USD, 2e 12 USD, detto Florida, República Oriental 12 USD. Známky poškodené sa predávajú zhruba za 50% uvedených cien, falošné po 3 USD/kus, pokiaľ sa ovšem nejedná o falzá Sperattiho, ktoré sú drahšie ako známky pravé.
  2. Známky z územia Argentíny - Buenos Aires 14 USD, Córdoba 140 USD, Corrientes 7 USD, Entre Rios 10 USD, Tierra del Fuego 14 USD. Falzá Baires a Corrientes 3 USD, Cordoba 15 USD, Tierra del Fuego 10 USD. Keďže sa jedná o známky, sprostredkované 3. osobami, je možné, že priamo v Argentíne sa dajú získať lacnejšie.
  3. Chile - Talca 1 USD
  4. Bolívia - Beni séria 12 USD, hoci dľa katalógu 2,40 MiM. Názorná ukážka odchýlky od priemernej hodnoty. Hľadal som však viac ako 3 roky. 
  5. Ako ďalšie zaujímavejšie položky som získal Confederación Granadina 50 USD, Swazieland  3 USD, British Columbia and Vancouver Island 50 USD, Carúpano viac ako 100 USD, list Florida 20 USD...


Do Československa som dodal aj Mariňo, Guiriu, Yrapu..., ale tieto položky nemajú priamu súvislosť s mojím uruguajským pobytom, preto ceny neuvádzam.

Ale že Uruguaj nie je najvhodnejším miestom na hľadanie známok Latinskej Ameriky som sa už zmienil. Zato som tu získal pomerne nedostatkové položky (píše sa rok 1990) ako Arbe, Veglia, Ruhrkessel, Stellaland.... Jedná sa často ale len o náhodu, s Uruguajom nesúvisiacu.

Uruguajská filatelia sa svojimi špičkami môže smelo porovnávať so špičkou svetovou. Na poslednej Prage boli vystavené 3 exponáty uruguajských zberateľov a odniesli si 1x zlato - p. Jones v kategórii aerofilatelie, a 2 medaily pozlátené. V exponátoch sme mohli vidieť stovky Diligencií, Montevideí.....existuje však viacero hodnotných zbierok, čo je však výslednica finančných možností ich majiteľov.

Na záver ešte niekoľko nesúrodých informácii:


Uruguaj udržuje v Antarktíde stálu stanicu – Base Artigas. Pošta do Montevidea je prepravovaná letecky ozbrojenými silami, frankovanie sa nevyžaduje. Používajú sa ale príslušné pečiatky.

Novinková služba na pošte neexistuje, zabezpečuje ju pre svojich členov Club Filatélico de Montevideo. Členské som už uviedol, adresa je Mercedes 1540, Montevideo, Uruguay.


K najvzácnejším uruguajským známkam patria olympijské z roku 1924 na žltom papieri. Náklad 500 kusov, možno vidieť v olympijskom exponáte MUDr. Osuského.Filatelistická prepážka existuje na hlavnej pošte. Funguje len v popoludňajších hodinách, k dispozícii je cca 10 emisií a príležitostné pečiatky.


V minulosti vychádzalo v Uruguaji viacero filatelistických katalógov - Hoffmann, Mottek,
dnes už len jediný – Kobylanski - Casal.

Pán Kolylanski stál v minulosti dlhé roky za vydávaním atraktívnych paraguajských známok, kontrakt bol vypovedaný k ultimu vlaňajšieho roka, takže už vychádzajú len málo ľúbivé známky domácej proveniencie.

Najvýznamnejšie dražby organizuje skupina Ciardi – Hernandez. Konajú sa 4x ročne a trvajú 2 dni. Na poslednej, 30. júna 1990, dosiahol predaj 11.302.150 UYP.

Uruguajská pošta nepatrí medzi najspoľahlivejšie, často sa štrajkuje, čo má za následok, že zásielky, podané doporučene, sa nedoručujú. Doručenie zásielky z Československa trvá priemerne 2 týždne. Absolútny rekord som zaznamenal 2 dni, ale bežné sú i prípady, kedy doručenie trvalo 9 mesiacov, nehovoriac o zásielkách, ktoré neboli doručené nikdy.

Toľko vybrané pasáže z môjho listu, uverejneného v Spravodaji Geografilatelie č. 5 v roku 1990, kde si ho môžete prečítať celý. Obrázky som doplnil neskôr, vtedy sa ešte počítače veľmi nepoužívali.

Dnes, o štvrť storočia  neskôr, je filatelistický svet úplne iný. Na internete je  možné kúpiť obratom známky, ktoré bolo kedysi potrebné hľadať i celé roky. A neraz i lacnejšie, ako vtedy. To je dôsledok globalizácie a sústredenej ponuky. Otázkou je len, či známky, kúpené na internete, skutočne dostanete a či budú aj pravé.

Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com